HACCP

HACCP


Priprava higienskega načrta
v skladu s HACCP

HACCP (ang. Hazard Analysis Critical Control Point) je sistem zagotavljanja varnosti živil, ki analizira  tveganja kritičnih kontrolnih točk. S pomočjo sistema HACCP v živilski dejavnosti prepoznavajo, nadzorujejo in obvladujejo biološke, kemijske in fizikalne dejavnike tveganja, ki lahko povzročijo oporečnost živil in posledično ogrožajo zdravje potrošnikov.

Dobra higienska praksa je osnova za postavitev HACCP sistema, ki ga je potrebno uveljavljati na vseh stopnjah živilsko/ prehransko/ oskrbovalne verige (»od vil do vilic«), torej: pridelava, predelava, pakiranje in distribucija živil vse do končnega potrošnika. Podjetje KIMI se v HACCP vključuje na vseh stopnjah te verige s podpiranjem partnerjev pri higieni objekta, procesa in osebni higieni zaposlenih.Sredstva za higieno KIMI ustrezajo zahtevam HACCP sistema. Vsem svojim partnerjem izdelamo »Higienski načrt za čistilna sredstva« kot del HACCP načrta in smo usposobljeni za izvajanje izobraževanj na tem področju. Pri svetovanju za izdelavo in vzdrževanju HACCP sistemov s partnerji aktivno sodelujemo in tako skupaj oblikujemo najbolj optimalne rešitve.